watch sexy videos at nza-vids!

Trang chủ waptinhyeu.net
Tiện ích online
Trang chu
Danchoiso1.wap.sh
nTa1o92_không_ch_l_wap_!
huơng dan cach xóa file hệ thong cua nokia (xóa file mac đinh)
-neu ban dang su dung 6300,3110c,5200... Va dag rat buc mih vi bo nho may nho ma co rat nhju file nhu,nhac chuog nghe chán phèo,themes xau,... Ma khog xoa dc,thj gjo day co 1 cach don gjan de xoa chúg cho ban day.
  1. truoc tien ban phaj co 1 chjec pc (may tjnh) de lam viec nay lam o nha hoac ra tjem net cug dc
  2. ban can co 1 chjec cáp usb dc tang kèm theo may hoac ra cac tjem sua chua dt ban rat nhju,hoac 1 may tjnh co ket noj bluetooth
  3. sau khj da chuan bj thj ban hay taj ve nokia pc va mobile media browner (mmb) DOWNLOAD NOKIA PC.exe
    mbb.exe
  4. dau tien mo nokja pc ,no hoj ket noj cap thj cam cap usb vao may trog dt chon CHE DO NOKIA ,khj ket noj xog thoat nokia pc ra,mo muc Mobile medja Browser.rar vua taj o tren ra,no hoj password de gjaj nen thj nhap ALI_01817245751 (trog thu muc mmb.rar do se co file serial.txt mo ra se co user name va email de kich hoat mmb) sau khj mo mmb trog man hjh cua mmb ban bam vao ,file => setting =>aad connection(them ket noj) chon cap cua ban,ok. Mo ra tren thanh cong cu (ben traj) se co GALLERY VA MEMORYCARD ban bam vao gallery (bo suu tap) roj mun xoa gj cug dc,(luu y lan dau tjen no se k hjen file he thog nhung ban bam vao MEMORY CARD roj bam laj GALlErY roj xoa thoaj maj).ok.
neu thay co ich thi ung ho nTa1o92 nhe!.thank
Thu thuat khac
cach xoa file he thong cua nokia , huong dan xoa file he thong nokia , cach xoa tap tin he thong cua nokia , cach xoa file mac dinh cua nokia , huong dan xoa file mac dinh nokia , xoa tap tin mac dinh nokia , cach xoa theme va nhac chuong mac dinh nokia
Online trong đây
Tổng online